Artykuły

DR HAB. ELŻBIETA PILECKA, PROF. UMK

Kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej

___________

dyżur: środa, 12.00-13.00, p. 323
JLIB_HTML_CLOAKING

__________

D R O G A   Z A W O D O W A

Urodzona 26 października 1953 r. w Płocku. W latach 1972-1977 studiowała Konserwatorstwo i Zabytkoznawstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ukończone pracą magisterską pt. Próba typologii szczytów gotyckich na Warmii pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. W 1978 roku praca została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. W latach 1976-1977, od V roku studiów zatrudniona na etacie naukowo-technicznym w Zakładzie Historii Sztuki Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, a latach 1977-1988 na stanowisku asystenta i starszego asystenta tamże. W roku 1986 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki - doktorat Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Monografia artystyczna pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera został obroniony na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1988-2000 pracowała jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, od 2001 na stanowisku starszego wykładowcy. W okresie 1992-1994 pełniła funkcję  zastępcy dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

17.02. 2006 przeszła kolokwium habilitacyjne, uzyskując  stopień dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie książki: Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej, Toruń 2005. Od 2006 roku (po uzyskaniu stopnia dra hab.) zatrudniona była na stanowisku adiunkta, od 2009 pracuje na stanowisku profesora UMK, od 2007 r. pełni funkcję kierownika Zakładu.

___________

Z A J Ę C I A    D Y D A  K T Y C Z N E

W Y K Ł A D Y:

Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym więcej >>
Wykład monograficzny

K O N W E R S A T O R I A:

Metodologia historii sztuki    więcej >>
Sztuka Kościoła Wschodniego    więcej >>

S E M I N A R I A:

Seminarium magisterskie z historii sztuki

Działalność dydaktyczna - więcej (pdf) >>

___________

D O R O B E K   N A U K O W Y

P U B L I K A C J E:   więcej >>

S T Y P E N D I A:

 • 1981: stypendium Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska w Rzymie
 • 1985: stypendium Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie w Wiedniu
 • 1986: stypendium im. prof. dr Michała Walickiego przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki na prowadzenie pracy naukowej.
 • 1987: stypendium Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie, ponownie w Wiedniu.
 • 1993: stypendium w  ramach Tempus-Programm Fachhochschule w Oldenburgu.
 • 1998: Tempus Phare Individual Mobility Grant - stypendium w Austrii  (Institut für Kunstgeschichte Uniwersytetu  Wiedeńskiego) i Niemczech (Uniwersytetu Humboldta w Berlinie).

 

N A G R O D Y   I    W Y R Ó Ż N I E N I A:

 • 1978: nagroda w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Generalnego Konserwatora Zabytków (z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa - za pracę magisterską).
 • 1987: nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (indywidualna, trzeciego stopnia, z tytułu osiągnięć naukowych, za pracę doktorską: Kościół p.w. N. M. Panny w Gdańsku. Monografia artystyczna)
 • 1987: nagroda w Konkursie im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych członków  Stowarzyszenia (za w/w rozprawę doktorską)
 • 1987: nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej. (nagroda III stopnia).
 • 1990: nagroda Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z funduszu badań resortowych IH PAN, za opracowanie sztuki średniowiecznej Brandenburgii (wraz z A. Błażejewską) dla zespołu opracowującego historię Brandenburgii.
 • 2003: Złota Odznaka Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej "Za opiekę nad zabytkami"
 • 2007 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2007 - nagroda J.M.Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia naukowe

 

K O N S U L T A C J E   R Z E C Z O Z N A W C Z E: więcej >>

__________

S T O W A R Z Y S Z E N I A   I  G R E M I A  N A U K O W E

 • od 2000- vice-prezes Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • 2003 -2009: przewodnicząca komisji Okręgowej Olimpiady Artystycznej
 • od 2006 - członek Rady Naukowej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych
 • od 2006 - Członek Komisji Dyscyplinarnej  UMK
 • 2. 11. 2006 r. członek Zespołu do badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia, kierowanego przez prof. Jadwigę Chudziakową.
 • od 2006 - Członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego - Wydziału II TNT w Toruniu, od 2007 -  w funkcji  przewodniczącej Komisji Historii Sztuki i Konserwatorstwa

__________

__________Przewodniczenie sesji remerowskiej, 2009                            Na zajęciach w galerii MNP, 2008                  Kolokwium habilitacyjne, 2006

__________

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.