DYDAKTYKA

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez pracowników Katedry, wpisują się przede wszystkim w ścieżki dydaktyczne na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (zajęcia kursowe i specjalnościowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia).

Katedra prowadzi też dydaktykę na poziomie kursowym i seminaria dla studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz oraz kierunków artystycznych (Grafika i Malarstwo, Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna) oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

 


W ramach pracy dydaktycznej Katedra prowadzi zajęcia terenowe podczas roku akademickiego (np. w muzeach, kościołach), objazdy naukowe (krajowe i zagraniczne) oraz terenowe ćwiczenia dla ODK więcej >>


DYDAKTYKA NA KIERUNKU  'OCHRONA DÓBR KULTURY'

___________

P R Z E D M I O T Y   K U R S O W E

Wstęp do historii sztuki I s1

Historia sztuki starożytnej I s1

Historia sztuki średniowiecznej I s1 więcej>>

Sztuka a liturgia I s1

Ikonografia I s1 więcej >>

Historia sztuki nowożytnej II s1

Kostiumologia III s1 więcej>>

Ornamentyka III s1

Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym II s1

Historia kolekcjonerstwa polskiego III s1

Historia kolekcjonerstwa powszechnego IIIs1

Historia rzemiosła artystycznego III s1

___________

Z A J Ę C I A   S P E C J A L N O Ś C I O W E / F A K U L T A T Y W N E

Wstęp do muzealnictwa I s1

Podstawy muzeologii III s1

Zabytkoznawstwo odlewnictwa II s2 więcej >>

Zabytkoznawstwo złotnictwa

Zabytkoznawstwo malarstwa dawnego III s1

Zabytkoznawstwo rzeźby III s1

Zabytkoznawstwo tkaniny

↑ Powrót do listy zajęć
__________

Z A J Ę C I A   S E M I N A R Y J N E

Proseminarium z historii sztuki    więcej>>

↑ Powrót do listy zajęć

___________

S E M I N A R I U M   L I C E N C J A C K I E   i   M A G I S T E R S K I E

W ramach dydaktyki prowadzone są seminaria licencjackie i magisterskie na ODK z historii sztuki średniowiecznej / nowożytnej / muzealnictwa i muzeologii / zabytkoznawstwa rzemiosł artystycznych.

Wykaz prac magisterskich, napisanych w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej (w tym w dawnej Katedrze Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa) w latach 1950-2010 >>
Wykaz prac magisterskich, napisanych w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej od r. 2011 >>
Wykaz prac magisterskich, napisanych w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa od 2019>>

↑ Powrót do listy zajęć


DYDAKTYKA NA INNYCH KIERUNKACH NA WYDZIALE SZTUK PIĘKNYCH

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym / starożytność i wczesne chrześcijaństwo - Architektura Wnętrz I s1 więcej>>

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym / średniowiecze i Bizancjum - Architektura Wnętrz II s1 więcej>>

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym / epoka nowożytna - Architektura Wnętrz II s1 więcej>>

Historia sztuki średniowiecznej - KiR i kierunki artystyczne

Wstęp do historii sztuki, wykład KiR

Metodyka badań historii sztuki - KiR

Seminarium z historii sztuki - KiR

Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym   - KiR EiDA więcej>>

 


PROWADZONE DAWNIEJ

W Y K Ł A D Y  N A   S T U D I A C H   S T A C J O N A R N Y C H   ODK

Ø Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej (II-V w.) i bizantyńskiej (do upadku Konstantynopola) do 2018   
Ø Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (od wędrówki ludów do pocz. XVI w.) do 2018  
Ø Historia sztuki średniowiecznej polskiej (od kultury łużyckiej do początku XVI w.)  do 2018

W Y K Ł A D Y  N A   I N N Y C H   K I E R U N K A C H    W S P

Ø Historia rzeźby od prehistorii do końca średniowiecza - Rzeźba

K O N W E R S A T O R I A   N A   S T U D I A C H   S T A C J O N A R N Y C H   ODK

ØSztuka protestancka 
ØSztuka Kościoła Wschodniego (problematyka ikony)    
ØSztuka średniowieczna do 2014
ØIkonografia
ØZabytkoznawstwo rzeźby do 2018

Z A J Ę C I A   N A  S T U D I A C H  N I E S T A C J O N A R N Y C H   ODK (do 2018)

ØHistoria sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
ØHistoria sztuki średniowiecznej powszechnej
ØWstęp do historii sztukI

Z A J Ę C I A  N A  I N N Y C H  W Y D Z I A Ł A C H  U M K

ØWybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej - WPiA
ØHistoria kultury i sztuki – BiNoZ 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.