DR HAB. MONIKA JAKUBEK-RACZKOWSKA, prof. UMK

___________

e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

p. 323

___________

D R O G A  Z A W O D O W A

W latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (specjalność: muzealnictwo). Praca magisterska Elbląska chrzcielnica mistrza Bernhusera na tle średniowiecznego odlewnictwa artystycznego Pobrzeża Bałtyku, napisana pod kierunkiem prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, została wyróżniona na Pierwszym Konkursie im. Dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, organizowanym przez Fundację im. Dr Katarzyny Cieślak w Gdańsku.

W latach 2000-2005 - studia doktoranckie, zakończone obroną pracy doktorskiej "Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku" pod kierunkiem  prof. dr hab. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. Dysertacja ta została nagrodzona w Konkursie im. Ks. Szczęsnego Dettloffa za osiągnięcia naukowe młodych historyków sztuki w kategorii prac niepublikowanych w 2005 roku.

Od 2005 r. pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej UMK którym kierowała w l. 2015-2019; od października 2019 zatrudniona na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa UMK. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Wydziału II Towarzystwa Naukowego w Toruniu.  Od roku akademickiego 2008/2009 r.  sprawuję opiekę naukową nad studenckim Kołem Naukowym Historyków Sztuki Średniowiecza, za którą w 2018 r. została uhonorowana statuetką Opiekuna Roku w konkursie StRuNa.

Prowadzi badania nad rzeźbą średniowieczną i odlewnictwem dawnego państwa zakonnego w kontekście europejskich powiązań,  Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest funkcja dzieł sztuki, ich rola w liturgii, kulcie i pobożności regionu. Owocem tych studiów był opracowany w 2007 roku scenariusz wystawy stałej Plastyka średniowieczna od XIII do XVI wieku w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz monografia „Tu ergo flecte genua tua”. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonnego w Prusach do połowy XV wieku z 2014 r. Ważnym przedmiotem jej badań w ostatnich latach jest również średniowieczna spuścizna rękopiśmienna. Jest autorką lub współautorką kilku monografii, poświęconych sztuce średniowiecznej państwa zakonnego w Prusach oraz redaktorem naukowym kilku monografii wieloatorskich oraz inicjatorką toruńskiego cyklu konferencyjnego Textus et pictura. Kierowała projektem Styl międzynarodowy w redakcji czeskiej w Prusach, realizowanym przez Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo.

___________

Z A J Ę C I A   D Y D A K T Y C Z N E

Prowadzone aktualnie:
Historia sztuki średniowiecznej [ODK – I. 1st]  więcej>>; Ikonografia [ODK, I 1st.]; Kostiumologia [ODK, 1st.,  OG]  więcej >>; Zabytkoznawstwo odlewnictwa [ODK, I. 2st.] więcej >>; Zabytkoznawstwo rzeźby [ODK, III s1]; Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – starożytność i wczesne chrześcijaństwo [Architektura Wnętrz I] więcej>>; Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – średniowiecze i Bizancjum [Architektura Wnętrz I] więcej>>; Zabytkoznawstwo tkaniny artystycznej [AW I s2]; Seminarium lic. i mgr [ODK, s1 i 2]

Prowadzone wcześniej:
Historia sztuki średniowiecznej powszechnej [ODK – I.1st, do 2018]; Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej [ODK – I.1st, do 2018]; Konwersatorium z historii sztuki średniowiecznej: ”Treści sztuki dawnego państwa zakonnego w Prusach” [ODK, II r. 1 st.]; Konwersatorium ikonograficzne [ODK, II. 1st.]: „Sztuka w służbie władzy monarchicznej od Aleksandra Wielkiego do XVI wieku”; Historia sztuki nowożytnej powszechnej, ćwiczenia [ODK, II r.]; Wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej [Europeistyka, I. 1st.]; Zabytkoznawstwo metali kolorowych [Podyplomowe Studium Muzealnicze]; Historia rzeźby od prehistorii do czasów nowożytnych [Rzeźba, IV]; Konwersatorium z historii sztuki średniowiecznej: ”Sztuka – mistyka – prywatna dewocja” [ODK, II. 1st., do 2017]

 


D O R O B E K   N A U K O W Y  zob. Omega UMK

M O N O G R A F I E

R E D A K C J E    N A U K O W E    T O M Ó W

 • Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. M. Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń-Warszawa 2017, 978-83-943825-4-4; 978-83-88341-99-1, ss. 621.
 • Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu , red. J. Raczkowski, współp. M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2018.
 • Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2019.
 • Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych („Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, 2), red. M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak, Toruń 2019.
 • Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu I ("Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu" t. 3), red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2020 ONLINE
 • Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej - odkrycia i reinterpretacje ("Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu" t. 4), red. M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2021 ONLINE
 • Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych („Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, 3), red. M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak, Toruń 2022.
 • Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Materiał – technika – styl – funkcja, Malbork–Toruń 2022 ISBN 978-83-65127-97-6

A R T Y K U Ł Y  NAUKOWE W CZASOPISMACH

R O Z D Z I A Ł Y  W   M O N O G R A F I A C H

 • Problematyka warsztatowa chrzcielnicy z Elbląga, [w:] Rzemiosło artystyczne. Materiały Sesji Oddziału Warszawskiego SHS, t. 2, pod red. Ryszarda Bobrowa, Warszawa 2001, s.31-52 [ISBN 83-88341-03-0].
 • Program ideowy elbląskiej chrzcielnicy mistrza Bernhusera. Próba interpretacji w świetle myśli teologicznej, Teka Komisji Historii Sztuki TNT 9, pod red. Józefa Poklewskiego, Toruń 2002, s.39-75.
 • XIII-wieczna chrzcielnica z Kaplicy Kopernika, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddziału SHS, pod red. Katarzyny Kluczwajd i Michała Woźniaka, Toruń 2002, s.237-255, ISBN 83-7985-226-6.
 • Czeskie filiacje w rzeźbie gdańskiej na przełomie XIV i XV wieku, [w:] Materiały pokonferencyjne sesji naukowej poświęconej pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego w trzydziestą rocznicę śmierci (Teka Komisji Historii Sztuki TNT 10), pod red. Józefa Poklewskiego, Toruń 2005, s. 96-118 [ISBN 83-87639-74-5].
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Gotycka figura Chrystusa w Grobie i jej miejsce w przestrzeni liturgicznej kościoła franciszkanów w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby kościoła mariackiego w Toruniu, Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddziału SHS przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, pod red. Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2005, s.181-202 [ISBN 83-7285-259-6]
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Witraż w Toruniu - od średniowiecza do współczesności, [w:] Witraż w Toruniu dawny i dzisiejszy, pod red. Kazimierza Rocheckiego, Toruń 2005, s. 2-9. [SBN 83-912012-0-3].
 • Gotycki świecznik z bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu. Nowe spojrzenie na warsztat mistrza Jana Apengetera [w:] Odlewnictwo w Polsce, Materiały z VII Sesji Naukowej Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, pod red. Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2007, s. 91-106, ISBN 978-83-88341-37-3.
 • Madonna szafkowa z kościoła parafialnego w Klonówce, hasło kat. [w:] Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim, katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 8 czerwca- 30 września 2007, pod red. J. Trupindy, Malbork 2007, s. 477-458 [ISBN 978-83-60518-06-9].
 • Der Jakobsaltar der Danziger Marienkirche als Beispiel für den Andachstkastentypus der spätgotischen Plastik, [w:] Ecclesiae Ornatae. Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalwertheit und Funktionalität, Hg. Gerhard Eimer, Ernst Gierlich, Matthias Müller, ("Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen" 6), Bonn 2009, s. 161-175 [ISBN 978-3-88557-226-8]
 • Die „Schönen Madonnen“ auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschordensstaates Preussen – ein Beitrag um Problem der künstlerischen Tradition im späten Mittelalter [w:] Terra Sanctae Mariae. Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Hg. Gerhard Eimer, Ernst Gierlich, Matthias Müller, Kazimierz Pospieszny, (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bd. 7), Bonn 2009, s. 227-254 [ISBN 978-3-88557-227-5].
 • Dwa modele pobożności i ich recepcja w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach, [w:] Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecznej. Księga Pamiątkowa, poświęcona prof. Kindze Szczepkowskiej-Naliwajek, red. Artur Badach, Monika Janiszewska, Monika Tarkowska, Warszawa 2009, s. 121-139 [ISBN 978-83-883-41-54-5].
 • Die Einflüsse Böhmens auf die gotische Skulptur im Ordensland Preußen – ein Überblick im Lichte der neusten Forschungen, [w:] Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, Hg. Jiri Fajt, Andrea Langer, München 2009, s. 550-563 [ISBN 978-3-422-06598-7].
 • [z Juliuszem Raczkowskim]
 • Between ideology of power and lay Piety. The visual arts in the State of Teutonic Order in Prussia (from the late thirteen to the middle of the fifteenth century), Sacred Space in the State of The Teutonic Order in Prussia, ed. Jarosław Wenta, cooperation Magdalena Kopczyńska, („Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK” 1; Sacra Bella Septentrionalia 12), Toruń 2013, ISBN 978-83-231-3096-3, s. 181-221.
 • Piękna Madonna. Obraz i wiara w średniowiecznym Toruniu, [w:] Opus temporis. Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000-2013, red. Katarzyna Kluczwajd, Marek Rumiński, Toruń 2013, ISBN 978-83-60053-57-7, s. 259-268.
 • Przykłady artystycznej oprawy liturgii z kościołów wiejskich państwa zakonnego w Prusach do początku XV wieku, [w:] Między panem a plebanem: wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy: materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-11, red. Jacek Kowalski, Tomasz Ratajczak ("Prace Komisji Historii Sztuki", Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 39), Poznań 2013, ISBN 978-83-7654-238-6, s. 177-206.
 • Fara jako ogniskowa życia religijnego w małych miastach państwa krzyżackiego w Prusach na przykładzie wystroju kościoła w Nowym Mieście Lubawskim, [w:] Między panem a plebanem: wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy: materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-11, red. Jacek Kowalski, Tomasz Ratajczak ("Prace Komisji Historii Sztuki", Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 39), Poznań 2013, ISBN 978-83-7654-238-6, s. 429-452.
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Gotyckie rzeźby z kościoła w Świerczynkach. Przyczynek do badań nad średniowiecznym dziedzictwem Torunia, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia ("Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu" 1), red. J. Raczkowski, Toruń 2013, ISBN 978-83-904719-0-7, s. 108-125.
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu, [w:] Klasztor dominikański w Toruniu w 750 rocznicę fundacji, Toruń 2013, ISBN: 978-83-231-3155-7, s. 79-116.
 • Sztuka w państwie zakonnym w Prusach w latach 1390-1410. Panorama zjawisk w przededniu tzw. wielkiej wojny, [w:] Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między historią a tradycją, red. Krzysztof Ożóg, Janusz Trupinda, Malbork 2013, ISBN  978-83-60518-48-9, s. 39-64.
 • Mendykancki dialog z wiernymi w sztuce wielkich miast państwa zakonnego w Prusach na przykładzie klasztorów ziemi chełmińskiej w XIV i XV wieku, [w:] Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada – 1 grudnia  2012 w Poznaniu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2014,  ISSN 00079-466X;  ISBN 978-83-7654-360-4, s.371-399.
 • Kolos malborski jako obraz sakralny. Geneza typu przedstawieniowego, [w:] Monumentalna figura Madonny na kościele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie, red. J. Hochleitner, Malbork 2015, ISBN 978-83-60518-76-2, s. 59-73.
 • [z J. Raczkowskim] Dwie podominikańskie figury gotyckie w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu i ich wota: przyczynek do badań nad trwałością funkcji obrazów religijnych po kasatach klasztornych, [w:] Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.),  red. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski ("Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach" 1), Wrocław 2015,ISBN 978-83-87843-27-4 / ISSN 2300-7885, s. 167-194.
 • Obrazy w przestrzeni liturgicznej miejskich kościołów parafialnych w średniowiecznych Prusach: przegląd funkcji, [w:] Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach Zakonu Niemieckiego od XIII do XVI w. („Ecclesia clerusque temporibus medii aevi” 4), red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3423-7, s. 173-203.
 • „Patrz duszo moja!“ Pobożność i doświadczenie obrazu w późnym średniowieczu, [w:] Imagines Medii Aevi. Wystawa z okazji jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski, red. A. Soćko, Poznań 2016, 978-83-64080-25-8, s. 147-161.
 • Iluminacje Kodeksu Gnieźnieńskiego na tle późnoottońskiej tradycji obrazowej / The illuminations of the Gniezno Codex against the background of the Late-Ottonian pictorial tradition, [w:] Ewangelistarz - Złoty Kodeks Gnieźnieński  / Evangelistarium - Codex Aureus Gnesnensis, red. Michał Sołomieniuk, Kraków 2016, 978-83-8043-183-6, s. 111-132 (pol.), 299-313 (ang.).
 • [z Martą Czyżak], Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku: dekoracje filigranowe grupy kodeksów pruskich z XIV wieku, [w:] Imagines pictae: studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, pod red. Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2016 („Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” 4), s. 289–306.
 • Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy, [w:] Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń-Warszawa 2017, 978-83-943825-4-4; 978-83-88341-99-1, s. 599-621.
 • [z J. Raczkowskim] Traktat św. Bonawentury Lignum vitae a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia, [w:] Literatura a rzeźba/Literatur und Skulptur („Literatura-Konteksty” 4), red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty, Kraków-Warszawa 2018, s. 341–368.
 • Dwa włoskie modlitewniki z XV wieku jako przykład nowego rozpoznania średniowiecznych manuskryptów ze zbiorów toruńskich, [w:] Stare i o Torunia, Bydgoszczy i regionu, red. J. Raczkowski, współp. M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2018, s. 113123.
 • Światy i zaświaty Doroty z Mątów Wielkich, [w:] Narody, odkrycia, fantazje, czyli średniowieczna kultura z innej strony - materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013-2015, red. J. Kowalski i W. Miedziak, („Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” t. 41), Poznań 2018, s. 121-136.
 • Teksty z monografii Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2019: Opis kodykologiczny i materiałoznawczy (z J. Czuczko), s. 13-25; Zawartość (z M. Czyżak), s. 26-34; Zdobienia, s. 35-75; Metoda wykonania zapisu i dekoracji, s. 76-80; Cysterski charakter zawartości księgi i jej użytkowanie w klasztorze, s. 93-102; Twórca Graduału L13 (z M. Marszałkowskim), s. 123-146; Wykaz oficjów w Graduale L13, s. 234-241; Wykaz dopisków liturgicznych w Graduale L13 (z M. Czyżak), s. 246-259.
 • [z J. Raczkowskim] Sztuka Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach: próba definicji / The art of the state of the Teutonic Order in Prussia: a definition attempt, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom… = Wisdom has built her house…, red. Janusz Trupinda, Malbork 2019, ISBN 978-83-953200-3-3, s. 176–218.
 • Pruskie Madonny na Lwach, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum... Mądrość zbudowała sobie dom, kat. wyst., Malbork 2019, s. 204-206.
 • [z J. Raczkowskim] Uwagi o funkcjach i proweniencji artystycznej tzw. Pasji Toruńskiej, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu II, red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska („Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu” 3), Toruń 2020, ISBN 978-83-7285-907-5. D,DOI:10.12775/SiMDzKTiR_T3.2020.010.
 • Wstęp do badań nad strojem mieszczańskim w średniowiecznym Toruniu (XIV–XV wiek), [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu II, red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska („Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu” 3), Toruń 2020, ISBN 978-83-7285-907-5, s. 91–110, 363–372, DOI: 10.12775/SiMDzKTiR_T3.2020.008.
 • [z M. Czyżak]: Die Devotio moderna im Ordensland Preussen am Beispiel ausgewählter deutschsprachiger Handschriften der Universitätsbibliothek Thorn, [w:] Schriftlichkeit im Preussenland, hrsg. von Marie-Luise Heckmann und Jürgen Sarnowsky („Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung“ 30), Osnabrück 2020, ISBN 978-3-944870-70-0, s. 125–159.
 • Rola spojrzenia na obraz w doświadczeniu religijnym późnego średniowiecza na przykładzie bł. Doroty z Mątow Wielkich, [w:] Omodlony obraz, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska („Fides ex Visu” 4), Lublin 2021, ISBN 978-83-8061-957-9, s. 45–64.
 • [z J. Raczkowskim] Średniowieczne fary wielkich miast pruskich: współczesne problemy badawcze i konserwatorskie, [w:] Jako serce pośrodku ciała... : kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie, red. Marek Walczak i Agata Wolska, Kraków 2020, ISBN 978-83-65548-61-0, s. 45–53.
 • Błogosławiona Dorota z Mątowów Wielkich (1347–1394), [w:] Dioecesis nostrae patroni: wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej („Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu” 5), Toruń 2022, ISBN 978-83-67153-11-9, s. 75–94.
 • Wprowadzenie do problematyki badawczej, [w:] Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Materiał – technika – styl – funkcja, Malbork–Toruń 2022, s. 19–30.
 • Rzeźby czeskiego stylu pięknego w Prusach: rozważania o formie, [w:] Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Materiał – technika – styl – funkcja, Malbork–Toruń 2022, s. 103–124.
 • z J. Raczkowskim] Ekskurs. Piękna Madonna Toruńska na konsoli z Mojżeszem: problem integralności i funkcji, [w:] Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Materiał – technika – styl – funkcja, Malbork–Toruń 2022, s. 165–177.
 • Czeski styl piękny w kulturze religijnej państwa zakonnego w Prusach: rozważania o funkcji, [w:] Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Materiał – technika – styl – funkcja, Malbork–Toruń 2022, s. 179–200.
 • Między nową pobożnością a nową estetyką. Rzeźba czeskiego stylu pięknego w państwie krzyżackim w Prusach, [w:] Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej: studia dedykowane profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jakub Adamski i Juliusz Raczkowski, Toruń–Warszawa 2022, ISBN978-83-65127-94-5, s. 121–155.
 • [z J. Raczkowskim] Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu, [w:] Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych („Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, 3), red. M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak, Toruń 2022, s. 125–184.

 

H A S Ł A    K A T A L O G O W E

 • 16 haseł katalogowych [w:] Fundacje artystyczne na trenie państwa krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, t. 1, pod red. Barbary Pospiesznej, Malbork 2010, ISBN978-83-60518-31-1: 1.5.1:Płaskorzeźba z Pokłonem Trzech Króli, 3 ćw. XIV w., s.94; I.5.7. Figura św. Elżbiety z Turyngii, 1385-90, s.102; I.5.10:Grupa rzeźbiarska „Madonna tronująca z Dzieciątkiem” z kościoła w Mątowach Wielkich, ok. 1350, s.105; I.5.11: Figura św. Jerzego z kościoła w Starej Kościenicy, 1380-1390, s.107; II.5.1: Figura „Madonny na lwie” z kościoła w Lubieszewie, 1370-75, s.173-174; II.5.5: „Madonna szafkowa” z kościoła w Lubiszewie, ok. 1430, s.178-179; II.5.8. Krucyfiks z kaplicy św. Ducha w Malborku, 1480-90, s.183; II.5.10: „Pieta” z kościoła dominikanów w Gdańsku, 1400-1410, s.185; II.5.12: Kwatera ołtarza ze sceną „Zwiastowania” z kościoła św. Jana Chrzciciela w Malborku, ok. 1515, s.189; II.5.13:Kwatera ołtarza ze sceną „Koronacja NMP”, ok. 1515, s.190; III.1.1: Chrzcielnica w kościele św. Janów w Toruniu, k. XIII w., s.209; III.1.2. Chrzcielnica z kościoła św. Mikołaja w Elblągu, Mistrz Bernhuser, 1387, s.210-211; III.7.4: Piękna Madonna na konsoli z Mojżeszem z kościoła św. Janów w Toruniu, ok. 1390, s.254-255; III.7.23: Kwatera ołtarza ze sceną "Mater Misericordiae" z kościoła św. Jerzego w Malborku, ok. 1500, s. 281; IV.1.2. Figury z ołtarza Czterech Św. Dziewic z kościoła w Pietrzwałdzie pod Sztumem, XIV/XV w., s. 337; IV.1.3. Grupa rzeźbiarska Pieta z kościoła w Niedźwiedziu, ok. 1430, s. 338.
 • Pruskie Madonny szafkowe - fenomen typu, hasło kat. [w:] "...odwracamy dusze nasze na ścieżki pokoju i zgody": Gdańsk i Krzyżacy w 550. rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego: katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w Dworze Artusa, w dniach 22 października - 18 grudnia 2016 r., kat. wyst., red. Janusz Trupinda, Gdańsk 2016, 978-83-61077-69-5, s. 166-169.
 • Niderlandy północne, Godzinki Geerta Groote'a, 2 ćw. XV w. oraz Niderlandy, Modlitewnik, ok. 1490-1500, hasła kat. [w:] Zamieszkać z Chrystusem i Marią: sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w latach 1450-1530: wystawa ze zbiorów polskich / To live with Christ and Mary: art and private devotion in the Netherlands 1450-1530: exhibition from Polish collections , red. Marcin Kaleciński, Gdańsk 2017, s. 143-144 i 221-223.
 • Godzinki łacińskie: nieznany warsztat italski (Florencja?), [w:] Włochy w Gdańsku, kat. wyst., t. 2: Katalog zabytków, red. Marcin Kaleciński, Gdańsk 2019, s. 49-50.
 • Puszka na oleje święte, hasło kat. [w:] Cud światła: witraże średniowieczne w Polsce, kat. wyst., oprac. Dobrosława Horzela, Kraków 2020, s. 190-191.
 • Hasła katalogowe [w:] Sapientia aedificavit sibi domum... Mądrość zbudowała sobie dom, kat. wyst., red. M. Czapska, Malbork 2019: Madonna z Dzieciątkiem, s. 212-214; Madonna z Dzieciątkiem (na lwie), s. 207-209; [z J. Raczkowskim]: Panele ołtarzowe Poliptyku Toruńskiego, s. 242-245, Krucyfiks w kościele zamkowym w Malborku, s. 329-330.
 • Hasła katalogowe [w:] Dioecesis nostrae patroni: wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej („Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu” 5), Toruń 2022, ISBN 978-83-67153-11-9: [z J. Raczkowskim]: Skrzynia relikwiarza św. Apostołów..., s. 345-351, Skrzynia relikwiarza św. Biskupów... s. 332-341; Księga Bractwa tragarzy..., s. 383-389, [z. K. Bucław] Obraz Mistyczna komunia..., s. 400-407.
 • Hasła katalogowe w: Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Materiał – technika – styl – funkcja, Malbork–Toruń 2022: Toruń: Piękna Madonna Toruńska, s. 486-495, [z. J. Ratuszną] Toruń: konsola z Mojżeszem, s. 454-469; [z. J. Ratuszną] Toruń: Vir Dolorum, s. 470-483; [z. J. Ratuszną] Toruń: Ekstaza św. Marii Magdaleny, s. 436-453; [z J. Ratuszną] Pelplin: św. Barbara, s. 408-415; NN: Maria Gravida, s. 496-502.

U D Z I A Ł  W  K O N F E R E N C J A C H   N A U K O W Y C H

2000

 • IV sesja poświęcona rzemiosłu artystycznemu, Warszawa 7 X 2000, organizator: Oddział warszawski SHS [Problematyka warsztatowa chrzcielnicy z Elbląga]

2002

 • Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, konferencja przygotowana przez Toruński Oddział SHS, Toruń 22-23 III 2002 [XIII-wieczna chrzcielnica z Kaplicy Kopernika, komunikat]

2003

 • Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego, Toruń 12-14 XII 2003, organizator: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Toruński Oddział SHS, Komisja Historii Sztuki TNT [Czeskie filiacje w rzeźbie gdańskiej na przełomie XIV i XV wieku]

2005

 • Dzieje i skarby kościoła mariackiego w Toruniu, Toruń 7-9 IV 2005, organizator: Toruński Oddział SHS [Forma i ikonografia figury Chrystusa w Grobie]; /II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 19-21 IX 2005, organizator: KUL, UMCS [Piękna Madonna gdańska i jej rzeczywiste znaczenie w rzeźbie gdańskiej pierwszej połowy XV w.]

2006

 • Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgern. Böhmen und das Heilige Römische Reich im europäischen Kontext, Praga 9-13 V 2006 organizator: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO), Správa Pražského hradu [Referat: Die böhmischen Einflüsse in der gotischen Skulptur im Ordenland Preußen
 • International Medieval Congress, Leeds 10-13 VII 2006, sesja 1306: The Teutonic Knights in the Baltic, III: Visual Arts and Architecture, organizator Leeds University, organizacja sekcji: Instytut Historii i Archiwistyki UMK Toruń, Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft Frankfurt/M [ReferatThe Style and Iconology of Visual Arts in Teutonic Prussia]
 • VII sesja z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce - Odlewnictwo w Polsce, Toruń 7-8 IV 2006, organizator: SHS O/Toruń [Gotycki świecznik z konkatedry w Kołobrzegu]

2007

 • Terra sanctae Mariae Virginis - Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Toruń 21-24 VI 2007, organizator - Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen / UMK [Referat: Piękne Madonny. Typ, forma i funkcja przedstawień w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach (Die Schönen Madonnen" - Typ, Form und Funktion der Bilder in der Kunst des Ordenstaates Preussen)]
 • Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza, ogólnopolska sesja naukowa dedykowana pamięci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa 17-19 X 2007, organizator - Warszawski Oddział SHS [Referat: Dwa modele pobożności i ich recepcja w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach]

2009

 • Retoryka krytyki w dyskursie akademickim. Konflikty, polemiki, kontrowersje [La rhétorique de la critique dans le discours universitaire. Conflits, polémiques, controverses]. Warszawa 22-25 IV 2009, organizator: Uniwersytet Warszawski [Referat:L’indécidabilité dans les controverses sur l’art médiéval. Le cas des Belles Madones]
 • International Mediaeval Congress, Leeds 13-16 VII 2009, sesja 201: Contexts of Crusade Christianity in the Medieval Prussian World, organizator sekcji: Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Centrum Mediewistyczne UMK [Referat:Visual Arts as a Mirror of the New Forms of Popular Devotion in the Orderly State (14/15th Century)].

2010

 • International Mediaeval Congress, Leeds 10-17 VII 2010, sesja 729: Travelling of Things and Ideas in the Medieval Prussian World, organizator sekcji: Centrum Mediewistyczne UMK, [Referat: European Context of the Art  in the Teutonic State in Prussia]
 • Grunwald – Tannenberg - Žalgiris 1410-2010. Historia, tradycja polityka, Malbork-Kraków 20-24 IX 2010, organizator Muzeum Zamkowe w Malborku, Instytut Historii UJ, Zamek Królewski na Wawelu, Rada Miasta Krakowa. [Referat: Sztuka z państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Panorama zjawisk w przededniu wielkiej wojny z Polską].
 • XXXI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej - "Między panem, wójtem a plebanem", Poznań, 25-26 XI 2010, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM. [Referat: Artystyczne świadectwa praktyki religijnej z kościołów wiejskich państwa zakonnego w Prusach]

2011

 • XXXII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. Fara - ratusz - zamek. Małe miasta i miasteczka w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 17-18 XI 2011 [Referat: Średniowieczne wystroje wnętrz sakralnych - fara jako ogniskowa życia religijnego w małych miastach państwa krzyżackiego w Prusach]

2012

 • International Mediaeval Congress, Leeds 9-12 VII 2012, sesja 1715Some aspects of exploring medieval countryside in the Orderly State in Prussia – art as a testimony of religious life , organizator sekcji: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa - M. Jakubek-Raczkowska [Referat: Rhetoric model „ad status” in the pictorial education of people in Prussian villages in the 14thcent. ] więcej>>
 • 830-lecie świątyni Imienia NMP w Inowrocławiu, konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta Inowrocławia, 17 IX 2012 [Referat: Skarby Bazyliki]
 • Stare i "nowe" dziedzictwo Torunia, sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK oraz Urząd Miasta Torunia, 26-27 X 2012 [Referat: Kaznodziejski potencjał malowidła na północnej ścianie prezbiterium kościoła Świętojańskiego w Toruniu]
 • Wciąż o Toruniu w roku zabytków. O zabytkach słynnych i tych mniej znanych, sesja okolicznościowa zorganizowana przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 17 XI 2012 [Referat: Wokół Pięknej Madonny. Obraz i wiara w średniowiecznym Toruniu]
 • Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich. Życie i Kult, konferencja zorganizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku, Oddział w Kwidzynie, 29 XI 2012 [Referat: Mentis Oculos Levavit. Obrazowe aspekty mistyki błogosławionej Doroty]
 • XXXIII Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. "Katedra - ratusz - dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań 29-30 XI 2012 [Referaty: Między eschatologicznym lękiem a "bliską łaską". Obrazy w przestrzeni far wielkomiejskich w Prusach oraz - z J. Raczkowskim: Mendykancki dialog z wiernymi w sztuce państwa zakonnego w Prusach]

2013

 • Klasztor dominikanów w Toruniu - w 750 rocznicę fundacji, sesja naukowa w Toruniu, 4 X 2013, organizator: TNT oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK [Referat: Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu]
 • Dewocja i kult w państwie krzyżackim, ogólnopolska sesja naukowa Malbork, 14 XI 2013, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku [Referat: Amoris sagittae et spicula. Cielesne aspekty mistyki Doroty z Mątów - próba reinterpretacji]
 • XXXIVI Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pt. Fantazja i rzeczywistość w kulturze średniowiecznej Europy, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, 28 XI - 30 XI 2013 [Referat: Natura abhorret hoc. Fantazja a sacrum w kościołach państwa zakonnego w Prusach, z A. Grabowską-Lysenko]
 • Dewocja i kult w państwie krzyżackim, ogólnopolska sesja naukowa Malbork, 14 XI 2013, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku [Referat: Amoris sagittae et spicula. Cielesne aspekty mistyki Doroty z Mątów - próba reinterpretacji]
 • XXXIVI Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pt. Fantazja i rzeczywistość w kulturze średniowiecznej Europy, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, 28 XI - 30 XI 2013 [Referat: Natura abhorret hoc. Fantazja a sacrum w kościołach państwa zakonnego w Prusach, z A. Grabowską-Lysenko]

2014

 • Konferencja okolicznościowa Przeszłość przyszłości, organizator: Urząd Miasta Elbląga, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Elbląg 11 IV 2014 [Referat: Sztuka a religijność w średniowiecznym Elblągu].
 • XXXV Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. "Odkrywanie świata w średniowieczu", organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań 11-13 XII 2014 [Referat: Światy i zaświaty Doroty z Mątów Wielkich].
 • Konferencja specjalistyczna: Pelpliński Graduał L.13. Historia - badania  konserwacja - digitalizacja, organizator: Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Pelplin 19 XII 2014 [Referaty: Graduał L.13 jako spuścizna pocysterska. Szkic źródłoznawczy, Warsztat pelplińskiego kodeksu L.13]

2015

 • Monumentalna figura Madonny na zamku malborskim, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku / fundacja Mater Dei, Malbork 13 III 2015 [Referat: "Kolos malborski jako obraz sakralny. Geneza typu przedstawieniowego"].
 • Sesja Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK / Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Toruń 6-7 II 2015 [referat „Dwa  włoskie modlitewniki z XV wieku jako przykład nowego rozpoznania średniowiecznych manuskryptów ze zbiorów toruńskich”].
 • Konferencja: Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, organizator: Instytut Historii Sztuki UJ, Klasztor Ojców Franciszkanów, 21-23. 05. 2015 [Referat: "Organizacja franciszkańskiej przestrzeni 'ecclesiae exterioris' w średniowieczu na przykładzie kościoła NMP w Toruniu", z J. Raczkowskim]
 • Konferencja Pelpliński graduał L13. Prace konserwatorskie i restauratorskie, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK, Biblioteka Uniwersytecka UMK, Toruń, 1 V 2015 [Referat: „Szkic źródłoznawczy i problematyka warsztatowa Graduału L13”]
 • [z J. Raczkowskim] konferencja Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku, Gdańsk, 22 X 2015; organizator – Projekt Dziedzictwo Kulturowe po klasztorach skasowanych… / Wydział Historyczny UG / Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii [referat: "Artystyczne świadectwa duchowości mendykantów gdańskich w średniowieczu"]

2016

 • [z J. Raczkowskim] konferencja "Jako serce pośrodku ciała". Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie, organizator – Bazylika Mariacka w Krakowie, IHSz UJ / Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, 21-23 IV 2016 [Referat: "Średniowieczne fary wielkich miast pruskich - współczesne problemy badawcze i konserwatorskie"]
 • konferencja Claritas et consonantia. Formy, funkcje i znaczenia w sztuce średniowiecza. Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w 10. rocznicę śmierci; organizator – Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu / Warszawski Oddział SHS / Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, 16-18 VI 2016 [Referat: "Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy"]. Członek Komitetu Naukowego Konferencji. 24 Tagung des Arbeitskreises Deutscher und Polnischen Kunsthistoriker und Denkmalpfleger: Raum-Künste. Intermediale Kontexte historischen Architektur und ihrer Ausstattung; organizator: Ernst Moritz-Universität w Greifwaldzie; Greifswald, 14-16 X 2016 [Referat: Imago in den mittelalterlichen Kirchenausstattungen im Deutschordensland Preußen.Originalität – Funktionalität – Kontraste].

2017

 • Ogólnopolska konferencja "Textus et Pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych"' organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu / Wydział Sztuk Pięknych UMK; Toruń, 27-27 I 2017 [Referat: Kompleksowa analiza zabytkoznawcza jako droga rozpoznania i wartościowania kodeksów rękopiśmiennych]
 • Ogólnopolska konferencja "Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu", organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK; Toruń 7-8 IV 2017 [Referat: Średniowieczne malowidła ścienne w  kamienicach mieszczańskich w Toruniu jako źródło do badań kostiumologicznych]
 • Międzynarodowa konferencja "Die Danziger Marienkirche. Der Bau und seine Ausstattung im europäischen Kontext", organizatorzy: Ernst-Moritz-Arndt Univeristat Greifswald / GWZO Leipzig / Wydział Historyczny UG / Muzeum Historyczne MiastaGdańska / MNG, Gdańsk 11-13 V 2017 [Referat: Die Skulptur des Schönen Stils in der Danziger Marienkirche. Forschungsstand und Forschungsperspektiven]
 • [z J. Raczkowskim] Międzynarodowa konferencja "Castrum Sanctae Mariae. Burg - Residenz - Museum", >>, organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku / Historische Kommission fur Ost- und Westpreussische Landesforschung, Malbork: 25-27 V [Referat: Das künstlerische Programm der Schlosskirche in Marienburg / Program artystyczny zespołu kościoła zamkowego w Malborku]
 • XVIII konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” (The Military Orders in the Regional Ecclesiastical Structures (dioceses, parishes, other religious institutions) / Die Ritterorden in den regionalen kirchlichen Strukturen (Diözesen, Pfarreien, andere geistliche Institutionen), organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki UMK / Universität Hamburg / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, 20-22 IX [Referat: Die Domkapitel und Bischöfe im Ordensland Preußen Ideologie, Religiosität und Kirchenreform anhand der bildlichen Quellen]
 • XXXVIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, pt. BOGURODZICA w kulturze średniowiecza organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk/ Biblioteka Raczyńskich / Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu/ Instytut Historii Sztuki UAM/ Instytut Filologii Polskiej UAM/ we współpracy z Centrum Edukacyjno-FormacyjnymArchidiecezji Gnieźnieńskiej, Poznań–Gniezno, 7-8 XII 2017 [Referat: Łaskami słynąca figura Madonny z Dzieciątkiem w Piasecznie: kilka uwag o stylu i funkcji, z. J. Raczkowskim]

2018

 • Konferencja Textus et Pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza, Toruń 7-8 VI 2018, przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • [z J. Raczowskim]: Międzynarodowa konferencja naukowa Literatura a rzeźba, Warszawa 14-15.IV. 2018 [Referat: Traktat św. Bonawentury „Lignum Vitae” a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia]
 • [z J. Raczowskim]: Ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura rycerska średniowiecznej Europy, Poznań, 6 XII–8 XII, 2018, XXXIX Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM [Referat: Wątki etosu rycerskiego w wystrojach kamienic mieszczańskich Torunia jako świadectwo kondycji intelektualnej elit miejskich w późnym średniowieczu]
 • VI Kongres Mediewistów PolskichWrocław 20–22 września 2018, organizator MNiSZW, Stały Komitet Mediewistów Polskich, Uniwersytet Wrocławki [Referat: Obraz i kult. Dzieło sztuki jako źródło do badań nad religijnością późnego średniowiecza]

2019

 • [z J. Raczowskim] Konferencja Textus et Pictura III. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscylinarnych, organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu / Wydział Sztuk Pięknych UMK; Toruń, 12–13 XII 2019. [Referat: XV-wieczny graduał ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Toruniu – wstępne rozpoznanie zabytkoznawcze]. ORGANIZATOR KONFERENCJI
 • [z J. Raczowskim]: ogólnopolska konferencja naukowa: Miłość ziemska i niebiańska w kulturze średniowiecznej Europy (XL Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej), organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, 5–7 XII 2019 [Referat: „Miłość ziemska” – motyw pary miłosnej w średniowiecznych wystrojach kamienic mieszczańskich na przykładzieTorunia]
 • [z J. Raczowskim]: konferencja Dziedzictwo rzemiosła artystycznego. Tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Sztuk Pięknych, Toruń, 29 XI 2019 [Referat: Średniowieczne dzieła odlewnictwa w kościele świętojańskim w Toruniu w świetle najnowszych badań i ekspertyz materiałoznawczych]
 • Międzynarodowa konferencja: Mądrość zbudowała sobie dom… Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach w średniowieczu, Malbork 15–17 XI 2019, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku [Referat: Devotio moderna w państwie zakonnym w Prusach na przełomie XIV i XV wieku]
 • LEEDS INTENATIONAL MEDIEVAL CONGRESS, 1-4 VII 2019 Leeds, w ramach sesji nr 131 (2 VII 2019, 11.15), Trynig to Purchase Memory: Memorial and Material Culture in the Baltic Region, zorganizowanej przez dr. hab. Piotra Olińskiego (Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu) [Referat: Sacred Images, Memory and Preaching in Teutonic Prussia]

2020

2021

2022

P R E L E K C J E  I  IN.:

Wprowadzenie do ikonografii maryjnej, prelekcja z okazji nawiedzenia Torunia przez watykańską ikonę Sedes Sapientiae, kościół OO. Paulinów w Toruniu, 18.01.2005 r.; Sztuka gotycka w Toruniu, na zaproszenie Stowarzyszenia "Dziedzictwo Torunia", Muzeum Okręgowe w Toruniu, 23.06.2005; Gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem z kościoła p.w. Imienia NMP w Inowrocławiu, prelekcja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawsko-pomorskim, ratusz w Inowrocławiu, 15 IX 2005; Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku w świetle najnowszych badań nad sztuką europejską około 1400, na zaproszenie oddziału toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 23 I 2006; Tożsamość tzw. Mistrza Ukrzyżowania z Elbląga w kontekście najnowszych badań nad sztuką Prus krzyżackich początku XV wieku, na zaproszenie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 24 XI 2006; Piękna Madonna toruńska - legenda i rzeczywistość, wykład w ramach VII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 19-22 IV 2007. Rzeźba Torunia w średniowieczu - świadectwo duchowości miasta, odczyt towarzyszący otwarciu wystawy fotograficznej A.R. Skowrońskiego, Toruń - Dwór Artusa, 11 VI 2008; Elementy średniowiecznego wystroju katedry św. Mikołaja jako dzieła sztuki i obraz dawnej duchowości elblążan - wykład w "Kawiarence Historycznej Clio" na zaproszenie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, 20 I 2012; Mistyka - obraz  - zmysły. Wizje bł; Doroty z Mątowów Wielkich, wykład na zaproszenie Centrum Mediewistycznego UMK, 24 I 2013; Sztuka i religijność w późnym średniowieczu, wykład na zaproszenie Muzeum Narodowego w Poznaniu w ramach imprez towarzyszących wystawie Imagines Medii Aevi, Poznań, 5 VI 2016; wykład otwarty Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394) na zaproszenie Instytutu Anglistyki oraz Zespołu "Badania nad kultura dawną", Warszawa, 16 III 2017; [z J. Raczkowskim], wykład otwarty Polichromie ścienne we wnętrzach świeckich z terenu historycznego Starego i Nowego Miasta Torunia, na zaproszenie Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 19 VI 2017; Organizacja franciszkańskiej przestrzeni liturgicznej i jej wyposażenie  w późnym średniowieczu na przykładzie kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu, wykład otwarty w ramach seminarium prof. Henryka Samsonowicza, Instytut Historii UW, Warszawa 18 XII 2017 (z J. Raczkowskim).

G R A N T Y / P R O J E K T Y

 • Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347–1378[...] I etap / MKiDzN: Dziedzictwo kulturowe: ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, bez nr / 2014–2015 / BDP i UMK w Toruniu / WYKONAWCA (oprac. z zakresu hist. sztuki).
 • Katalog polichromii ściennych we wnętrzach świeckich z terenów historycznego Starego i Nowego Miasta (od końca XIII do pocz. XVI w.). / bez nr. / Grant Urzędu Miasta Torunia w ramach zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w r. 2015 w zakresie kultywowania pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, miejscach i wydarzeniach historycznych / TNT / 2015–2017 / GŁÓWNY WYKONAWCA (oprac. z zakresu hisrt. sztuki, oprac. katalogowe) i współautorka monografii.
 • Katalog polichromii ściennych we wnętrzach świeckich z terenów historycznego Starego i Nowego Miasta (od końca XIII do pocz. XVI w.). / bez nr. / Grant
 • Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu / nr N N108 236140 / MNiSW / 2011–2014 / UMK w Toruniu / WYKONAWCA (oprac. z zakresu historii sztuki)
 • Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380–1400 / MZM i MKIDzN / 2018–2021 / Muzeum Zamkowe w Malborku / KIEROWNIK PROJEKTU, 2018–2021 (https://marlstone.zamek.malbork.pl/). Autorstwo koncepcji merytorycznej programu badań, autorstwo scenariusza i współaut. katalogu wystawy projektowej (podsumowanie etapowe) "Bilde von Prage [...]" w Malborku (2020/2021). Prace analityczne z zakresu hist. sztuki, udział w bad. terenowych. Oprac. koncepcji i zakresu oraz red. nauk. monografii projektowej: Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380–1400 na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Materiał–technika–styl–funkcja, Malbork: MZM, Toruń: TNT, 2022.
 • Inwentarz sztuki Torunia, część I Dziedzictwo sakralne, zespół staromiejski” / NPRH, moduł Dziedzictwo/nr 0122/NPRH6/H11/85/2018 / UMK / 2018–2023, https://heritage.torun.umk.pl/ WYKONAWCA.
 • Liturgica Poloniae / NPRH, moduł Dziedzictwo / Instytut Sztuki PAN / 2022-2027 / GŁÓWNY WYKONAWCA.

 

S T O W A R Z Y S Z E N I A,   G R E M I A,  F U N K C J E

 • Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki - Oddział Warszawski; członkini Komisji Historii Sztuki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Kierownik studiów doktoranckich w zakresie nauk o sztuce na WSP UMK
 • Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN
 • Redaktor naczelna "Acta Universtatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo"

 

___________

 

tu ergo flecte.jpg - 68.00 KB

 

 

___________

Zajęcia terenowe w Chełmnie, 2008 //   Z prof. K. Szczepkowską-Naliwajek, 2005 // Seminarium Mediew. w Poznaniu, 2011


___________

 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.