DR LILIANA KRANTZ-DOMASŁOWSKA

___________

dyżur: piątek, 16.30-18.00, p. 324

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

___________

D R O G A   Z A W O D O W A

W 1978 r. ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1976-86 związana z Instytutem Historii Sztuki UAM, w latach 1980-85 - z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, a w latach 1986-1997 - z Instytutem Artystycznym UMK w Toruniu. Od 1997 roku zatrudniona w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej. Pracę doktorską Architektura gotyckiej katedry w Kwidzynie obroniła w 1997 roku.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół średniowiecznej sztuki byłego Państwa Krzyżackiego oraz symboliki architektury.

___________

Z A J Ę C I A   D Y D A K T Y C Z N E


W Y K Ł A D Y:

Historia sztuki średniowiecznej polskiej [ODK]    więcej>>
Historia sztuki średniowiecznej polskiej [KiR]  więcej>>
Sztuka średniowieczna [Krytyka Artystyczna] więcej>>
Historia sztuki średniowiecznej powszechnej [ODK, niestacjonarne] więcej>>


Ć W I C Z E N I A:

Wstęp do historii sztuki [KiR] więcej>>
Historia sztuki średniowiecznej polskiej [ODK] więcej>>

___________

D O R O B E K  N A U K O W Y

PUBLIKACJE:

  • Zamek w Uniejowie, seria „Zabytki Wielkopolski”, Poznań 1980, s. 82, ISBN 83-01-02091-1.
  • [z J. Domasłowskim], Katedra i zamek w Kwidzynie, Zabytki Polski Północnej, 5, Toruń 1982, ss.100, [L. Krantz s. 6-50], ISBN 0078-4805; 83-01-04160; 0183-0516. Publikcja dostępna online.
  • Znaczenie przestrzeni bazylikowej w architekturze średniowiecznej, PTPN, Sprawozdania, Wydział Nauk o Sztuce, 99, Poznań 1983, s. 21-25.
  • [z J. Domasłowskim], Kościół farny w Chełmnie, Zabytki Polski Północnej, 9, Toruń 1991, ss.104; [L. Krantz-Domasłowska s.13-40], ISBN 83-85196-96-x; 0138-0516.
  • Kwidzyn – a spatial image of a medieval town, „Acta Poloniae Historica”, 67, Warszawa 1992, s.131-140, ISBN 0001-6829.
  • Katedra i zamek w Kwidzynie jako założenie obronne, „Folia Fromborciensia”, 1, Frombork, 1993, s. 24-29
  • Przestrzeń i czas liturgiczny na przykładzie katedry w Kwidzynie, [w:] Czas i przestrzeń w kulturze średniowiecza, Materiały XIV Seminarium Mediewistycznego, PTPN, Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce, 111, Poznań 1994, s.26-30, ISBN 83-7063-085-5; 0137-5865.
  • Das Mosaik am Dom In Marienwerder, „Uměni“ Art.,1/2, XLVI, 1998, s.61-64, ISBN 00495123.
  • Pseudobasilika- eine selbständige oder hybride Form, [w:] Kościół i sztuka Pobrzeża Bałtyku, red. M. Woźniak, Studia Borussia Baltica Toruniensia Historiae Artium, 3, Toruń 1998, s.77-101, ISBN 83-231-0951-6
  • Przestrzeń średniowieczna w filozofii i architekturze, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 3 (85), Toruń 1999, s.120-130, ISBN 1230-9745.
  • Katedra w Kwidzynie, Toruń 1999, s.138, ISBN 87-231-1076-x.
  • [z J. Domasłowskim], Kościół św. Jakuba w Toruniu, Toruń 2001, ss. 165 [L. Krantz-Domasłowska, Architektura, s.24-69], ISBN 83-876339-41-9; 0138-0516.
  • Der Dom und die Burg in Marienwerder, [w:] Burgen kirchlicher Bauherren, „Forschungen zu Burgen und Schlössern“, 6, München 2001, s.215-223, ISBN 3-422-06263-7.
  • Dwa miasta – dwa kościoły, [w:] Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Materiały sesji SHS, red. K. Kluczwajd, M. Woźniak, Toruń 2002, s.195-218, ISBN 83-7285-116-6.
  • Rolle und Bedeutung preußischer Dome für die Städte Kulmsee, Marienwerder, Frauenburg und Königsberg, [w:] Kunstgeschichte und DenkmalplegeIV Tagung des Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, red. M. Woźniak, Toruń 2002, s. 91-112, ISBN 83-231-1450-1.
  • Architektura – kościół św. Jana, [w:] Bazylika Katedralna św. Janów, red. M. Biskup, Toruń 2003, s. 54-109, ISBN 83-87639-59-1.
  • Hala hali nierówna i nie tylko. Próba wpisania kościoła Mariackiego w krajobraz architektoniczny średniowiecznego Torunia, [w:] Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w ToruniuMateriały sesji SHS, red. K. Kluczwajd, Toruń 2005, s. 87-109, ISBN 83-7285-259-6.
  • O przestrzeni kościołów halowych na przykładzie architektury Torunia, [w:] Wielkopolska- Polska- Europa. Studia dedykowane pamięci A. Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, J.Kowalski, Poznań 2006, s.177-196, ISBN 0079-466x; 83-7063-474-5.
  • Przestrzeń liturgiczna czternastowiecznego kościoła Franciszkanów w Toruniu, [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem.Księga pamiątkowa dedykowana prof. J. Poklewskiemu, red. P. Birecki, E. Basiu, J. Raczkowski, M. Warzak, Toruń 2008, s. 153-168,ISBN 978-83-231-2205-0.
  • Główne kościoły średniowiecznego Torunia. Studium porównawcze (wprowadzenie metodologiczne), Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki i Konserwatorstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, dnia 18.XII.2007, [w:] „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 61, Toruń 2008, s. 58-60, ISBN 0371-375x.
  • Zwei Pfarrkirchen und zwei Städte des mittelalterlichen Thorn, „Beiträge zur Geschichte Westpreußens, Zeitschrift der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreussens e.V.“, 20/21 (2006/2008), s.113-134, ISBN 978-3-924238-40-7.
  • Die Franziskanerkirche zu Thorn als liturgischer Raum im 14. Jahrhundert, [w:] Ecclesiae Ornatae. Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalwert und Funktionalität, Hg. G. Eimer, E. Gierlich, M. Müller, (Kunshistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenenen, Bd 6), Bonn 2009, s. 39-55, ISBN 978-3-88557-226-8.
  • Der “Mariencharakter” des Doms zu Marienwerder – Ein vereinzeltes Beispiel?, [w:] Terra Sanctae Mariae. Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Hg. G. Eimer, E. Gierlich, M. Müller, K. Pospieszny, (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenenen, Bd 7), Bonn 2009, s. 101-118, ISBN 978-3-88557-227-5.
  • Średniowieczne fary dużych miast państwa krzyżackiego – kontekst urbanistyczny, w: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, t. 2, Eseje, red. Barbara Pospieszna, Malbork 2010, s. 46-66, ISBN 978-83-60518-32-8.
  • Inskrypcje na murach kościoła – sacrum miejsca i treści, [w:] Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu. Materiały sesji SHS, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2010, s. 121-139, ISBN 978-83-7285-542-8.
  • Double cities In the Teutonic state on the example of Toruń, RIHA Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, http://www.riha-journal.org/articles /2013/ 2013-jan-mar (RIHA Journal 0068);wersja polska,Miasta podwójne w państwie krzyżackim – przykład Torunia, (RIHA Journal 0067)
  • Kościół św. Jakuba w Toruniu - co nowego?, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, ("Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu" 1), red. J. Raczkowski, Toruń 2013, ISBN 978-83-904719-0-7, s. 41-57
  • Konteksty badań komparatystycznych – temat i metoda, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", XLIII, Toruń 2012, s. 29-40, ISSN 0860-1232, ISSN 0208-533X.
  • Kościół św. Jakuba w Toruniu – co nowego?, w: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, red. Juliusz Raczkowski, Toruń 2013, s. 41-57, ISBN 978-83-904719-0-7.
  • Tropem jednego szczegółu przedstawienia biskupów w katedrze kwidzyńskiej i na zamku w Lidzbarku, [w:] Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-2011, pod redakcją Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka, PTPN, Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 39, Poznań 2013, s. 85-103.
  • Miasta podwójne w państwie krzyżackim - chciane czy niechciane sąsiedztwo mniejszego z większym, w: Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-2011, pod redakcją Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka, PTPN, Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 39, Poznań 2013, s. 339-356,  ISSN 0079-466X.
  • Die Domanlage als Element der Identitätsbildung städtischer Bevölkerung am Beispiel von Marienwerder , [w:] Kulturerbe und Aneignungsprozesse in deutsch-polnischen Kontakträumen. Motivationen, Realitäten, Träume / Dziedzictwo kulturowe i procesy dziedziczenia w rejonach przenikania się kultury polskiej i niemieckiej. Motywacje, realia, wizje, hg. Paul Zalewski, Joanna Drejer, Das gemeinsames Kulturerbe – Wspólne dziedzictwo, Bd IX/T. IX, Warszawa 2014, s. 99-112. ISBN 978-83-63877-52-1.
  • Katedry  pruskie – dlaczego inne?, [w:] Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada – 1 grudnia  2012 w Poznaniu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2014, s. 49-84. ISSN 00079-466X;  ISBN 978-83-7654-360-4.
  • Odwołanie do przeszłości w architekturze sakralnej państwa krzyżackiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLV, Nauki Humanistyczno Społeczne/Zeszyt 420, Toruń 2014, s. 71-88, ISSN 0860-1232;  ISSN 0208-533X.
  • Ile jest kościołów w toruńskim kościele Świętojańskim?, [w:] Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2015, s. 9-35;  ISBN 978-83-88341-82-3

S T O W A R Z Y S Z E N I A   I   G R E M I A    N A U K O W E

 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki o/w Poznaniu
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • PTPN w Poznaniu

___________

katedra.jpg - 40.44 KB

 

___________

Sesja 'Dzieje i skarby', 2005                                                                          Praktyka stacjonarna w Poznaniu, 2008


Na Wydziale Sztuk Pięknych, 2015

___________


 

 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.