Artykuły

DR HAB. BOŻENA GRZEGORCZYK

Opublikowano: środa, 27, kwiecień 2011 Super User

Pracownik ZHSŚiN do 2016/17.

__________________________________________________________________

D R O G A  Z A W O D O W A

W roku 1987 ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 1985-1996 związana z katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1988-1991 także z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. W roku 1996 rozpoczęła pracę w Archiwum Budowlanym, podlegającemu Wydziałowi Architektury, następnie od roku 1998 - Muzeum Architektury.
Od roku 2002 zatrudniona w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej na stanowisku adiunkta. Pracę doktorską „Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłku XIX wieku” obroniła w roku 1998.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na trzech obszarach:
miejskiej architekturze publicznej, współczesnej metodologii historii sztuki
oraz problematyce mecenatu.

___________

Z A J Ę C I A   D Y D A K T Y C Z N E

WYKŁADY
Historia sztuki nowożytnej powszechnej więcej>>

ZAJĘCIA KONWERSATORYJNE, SEMINARIA
Metodologia    więcej>>

___________

D O R O B E K   N A U K O W Y

PUBLIKACJE

 • Teatr Miejski jako przykład realizacji teoretycznych koncepcji architektonicznych Karola Ferdynanda Langhansa, [w:] Kultura artystyczna dawnej Legnicy, red. J. Harasimowicz. Opole 1991, s. 83-95.
 • Theatre and Questions of its Location, w: Theatre Architecture of the Late 19th Century in Central Europe, International Conference for the Municipal Theatre Inauguration 7-8 October 1993, International Cultur Centre Cracow, s. 115-119.
 • Trzy oblicza wrocławskiego Teatru Miejskiego, [w:] Dylematy klasycyzmu. O sztuce Wrocławia XVIII-XIX wieku i jej europejskich kontekstach, red. Zofia Ostrowska-Kębłowska. Wrocław 1994, s. 135-162.
 • Dawny Teatr Miejski, w: Ulica Świdnicka we Wrocławiu, katalog wystawy, Muzeum Historyczne, Wrocław marzec 1995, s. 44-47.
 • Teatry w pierwszych wrocławskich założeniach ogródkowych, w: Rocznik Wrocławski, t. 3, Wrocław 1996, s. 215-237.
 • Idea a realizacja. Uwagi o koncepcji architektonicznej trzech wrocławskich budowli Carla Ferdinanda Langhansa, "Rocznik Wrocławski", t. 4, Wrocław 1997, s. 297-317.
 • Rec. Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, [w:] "Rocznik Wrocławski", t.4, Wrocław 1997, s.409-412
 • Noty: "Katedra rzym­sko-katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela", "Kościół rzymsko-katolicki p.w. Najświętszej Marii Panny", "Kościółrzymsko-katolicki p.w. Św.Wacława, Stanisława i Doroty", "Kościół rzymsko-katolicki p.w. Bożego Ciała", "Kościół rzymsko-kat­olicki p.w. Opieki Św. Józefa", "Kaplica rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Panny Marii", "Kościół rzymsko-katolicki p.w. Św. Bonifacego", "Kościół staro-luterański p.w. Chrystusa", Kościół rzymsko-katolicki p.w. Klemensa Dworzaka", Koś­ciół rzymsko-katolicki p.w. Św.Teresy od Dzieciątka Jezus, [w:] Świątynie Wrocławia, katalog wystawy, Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, Wrocław 1997.
 • Projekty przebudowy Wrocławia sporządzone przez Miejskie Biuro Rozbudowy Wrocławia, [w:] Wieżowce Wrocławia 1919-1932, red. J. Ilkosz i B. Störtkuhl, Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, Wrocław 1997, s. 181-191.
 • Projekte zur Umgestaltung Breslau aus dem Stadterweiterungsamt, w: Hochhäuser für Breslau 1919-1932, red. J. Ilkosz i B. Strötkuhl, Aschenbeck & Holstein Verlag 1997, s.164-175.
 • "Humanitätsgarten" zwany "Domem św. Wincentego", w: Architektura Wrocławia, t. 4, Gmach, Wrocław 1998, s. 167-184.
 • Friedrich Barchewitz i jego teatry, w: Architektura Wrocławia, t. 4, Gmach, Wrocław 1998, s. 183-212.
 • Hasło: "Fachwerk", [w:] Richard Plüddemann 1846-1910 - architekt Wrocławia, katalog wystawy, Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, Wrocław 1998, s. 115-122.
 • Architektoniczne przeobrażenia teatru "Thalia" do roku 1875, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", R. LIV (1999) nr 3, s. 331-344.
 • Wrocławskie pałace czynszowe powstałe w latachsiedemdziesiątych stulecia XIX,Rocznik Wrocławski”, Wrocław 2000, t. 6, s. 179-202.
 • Rec. A. Zabłocka-Kos, Sztuka, wiara, uczucie. Alexis Langer - śląski architekt neogotyku, Wrocław 1996, w: „Rocznik Wrocławski”, t.6, s. 459-461.
 • Opracowanie dwudziestu haseł opisowych w: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000.
 • Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 do schyłku XIX wieku, Wrocław 2000, ss. 248, il. 82.
 • Środowisko wrocławskich budowniczych około 1900, "Rocznik Wrocławski”, t. 7, s. 133-143.
 • Wzorce amsterdamskie w budownictwie socjalnym Wrocławia, [w:] Niderlandyzm na śląsku i w krajach ościennych. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Wrocław- Legnica 23-27 maja 2001 r., Wrocław 2003, s.413-424.
 • Teatr Miejski w Legnicy - uwag kilka o koncepcji ideowej i  artystycznej gmachu,[ w:] Marmur Dziejowy. Studia z historii sztuki, Poznań 2002, s.361-370 Teatr jako instytucja moralna, czyli o realizacji paradygmatów Friedricha Schillera, [w:] Materiały z konferencji dotyczącej dziejów  teatru wrocławskiego (przyjęto do druku).
 • O renesansowych asocjacjach mecenatu socjety  dziewiętnastowiecznego Wrocławia, [w:] Recepcja renesansu w XIX i XX wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 2003, 337-357.
 • O idei "Domu Związkowego" uwag kilka, [w:] Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Wrocław 2005, s.405-415.
 • Modernizacja Opery Wrocławskiej w stuleciu XIX i XX wieku. Problem przeobrażeń programu ikonograficznego, w: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych (red. T. Biliński), T.2, Zielona Góra 2006, s.149-16
 • Wrocławski budynek fundacji Gotthelfa w aspekcie tradycji architektonicznej. Problem nowatorstwa i autorstwa, [w:] Studia z architektury nowoczesnej, t. 2, red. Joanna Kucharzewska i Jerzy Malinowski, Toruń 2007, s. 103-117.
 • Amsterdamski Kinoteatr „Tuszyński” czyli o tradycjonalizmie w architekturze XX wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatowstwo XXXV-Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 385. s. 243-258.
 • Wzgórze Liebicha we Wrocławiu – III interpretacja, „Quart, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 1(7)/2008, s. 58-73.
 • Pałace-instytucje dziewiętnastowiecznego Wrocławia w kontekście rozważań Albertiego, Filareta i Rabelaisego, [w:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007, Kraków 2008, s.131-148.
 • Panorama – sztuka iluzji i medium XIX wieku, [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem, Księga pamiątkowo dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008.
 • Korelacje usytuowania budowli teatralnej i miasta w kontekście semantycznym, [w:] Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii – historia i architektura. Architektura Miast I. Materiały po konferencji, Bydgoszcz 2008, s. 13-24.
 • Budowniczowie i architekci dziewiętnastowiecznego Wrocławia, [w:] Studia z architektury nowoczesnej, t.3, (red. J. Kucharzewska i J. Malinowski), Toruń 2009.
 • My house is my castle. O semiologii dziewiętnastowiecznych pałaców czynszowych Wrocławia, „Quart”, nr 3 (13)/2009, s. 35-59.
 • The building of the Gotthelf Foundation in the context of the architectural tradition, w: „Architectus” Nr 1(27)/2010, s. 39-46.
 • Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa, Grand TheatreNational Opera, [w:] Beyond everydaynnesse. Theatre architecture in Central Europe, Prague 2010, s. 132-137.
 • Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica. Modjeska;s  Theatre, [w:] Beyond everydayness. Theatre architecture in Central Europe, Prague 2010, s. 138-144.
 • Teatr Polski, Poznań, Polish Theatre, [w:] Beyond everydaynnesse. Theatre architecture in Central Europe, Prague  2010, s. 164-169.
 • Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Kalisz, Wojciech Bogusławski Theatre, [w:] Beyond everydaynnesse. Theater architecture in Central Europe, Prague 2010, s. 346-351.
 • Pałace - instytucje dziewiętnastowiecznego Wrocławia. Znak patronatu obywatelskiego, Toruń 2014, ISBN: 978-83-231-3161-8.

 

___________

S T O W A R Z Y S Z E N I A   I  G R E M I A   N A U K O W E

 • Od roku 1987 członek SHS
 • Od roku 2000 członek SKZ

___________

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.