Artykuły

DR HAB. JÓZEF POKLEWSKI, PROF. UMK

___________

tel: 056-611-38-12

dyżur:  poniedziałek, 11.00-12.00, p. 318

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

___________

D R O G A   Z A W O D O W A:

Ur. 21 kwietnia 1937 w Kowalewie (pow. Brasław w woj. wileńskim; po zakończeniu II wojny światowej wraz z matką wyjechał do Giżycka, gdzie w roku 1956 ukończył Liceum Ogólnokształcące. Studia z historii sztuki odbył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr Gwidona Chmarzyńskiego. Po uzyskaniu magisterium - z inicjatywy prof. Chmarzyńskiego - został powołany na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1973 r. obronił na UAM w Poznaniu pracę doktorską na temat sanktuarium w Świętej Lipce pod kierunkiem zmarłego w tym samym roku prof. Gwidona Chmarzyńskiego. Habilitację uzyskał w roku 1995 na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w zakresie historii kultury czasów nowszych (Kultura artystyczna Wilna w latach 1919 - 1939). W 1996 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. Od 1995 do 2007 był kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej; w latach 1999-2006 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK.

 

___________

Z A J Ę C I A   D Y D A K T Y C Z N E:

W Y K Ł A D Y

Historia sztuki nowożytnej polskiej więcej>>
Wstęp do historii sztuki więcej>>
Wykład monograficzny


S E M I N A R I A

Seminarium magisterskie IV-V rok ODK

___________

Z A I N T E R E S O W A N I A   B A D A W C Z E:

Architektura nowożytna XVII i XVIII wieku (problematyka kościołów odpustowych na Warmii, architektura jezuicka), Wilno jako ośrodek sztuki i kształcenia artystycznego.

___________

P U B L I K A C J E

więcej... >>

___________

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH  
I GREMIACH NAUKOWYCH:

  • Długoletni członek Senatu UMK
  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki
  • Zarząd Stowarzyszenia Historyków Sztuki Odział Toruń
  • PK ICOMOS
  • Rada Naukowa Muzeum Narodowego w Gdańsku
  • Rada Naukowa Muzeum Okręgowego w Toruniu
  • Przewodniczący Wydziału II Towarzystwa Naukowego w Toruniu

 

___________

 

Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej

Prace inwent. w Zamartem  2004                                              Odnowienie doktoratu prof. Z. Kruszelnickiego, 2002

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa  Janowi Pawłowi II, Watykan 2004

 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.