DYDAKTYKA

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez pracowników Zakładu, wpisywały się przede wszystkim w ścieżki dydaktyczne na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (zajęcia kursowe i specjalnościowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia).

Zakład prowadził też dydaktykę na poziomie kursowym i seminaria dla studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz kierunków artystycznych, zajęcia na studiach podyplomowych, a także wykłady kursowe poza Wydziałem Sztuk Pięknych.

Dydaktyka obejmowała swoim zakresem szerokie spektrum historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej oraz zagadnienia metodologii i nauk pomocniczych historii sztuki.

W ramach dydaktyki prowadzono seminarium magisterskie z historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej.
Wykaz prac magisterskich, napisanych w Zakładzie w latach 1950-2010 >>
Wykaz prac magisterskich, napisanych w Zakładzie od r. 2011 >>

___________

W ramach pracy dydaktycznej Zakład prowadził zajęcia terenowe podczas roku akademickiego (np. w muzeach, kościołach), objazdy naukowe (krajowe i zagraniczne) oraz terenowe praktyki stacjonarne. więcej >>

___________________________________________________________________________________________________

PRZEDMIOTY PROWADZONE W ZAKŁADZIE do 2019

 


DYDAKTYKA NA KIERUNKU  'OCHRONA DÓBR KULTURY'

___________

P R Z E D M I O T Y   K U R S O W E

Wstęp do historii sztuki więcej>>

Historia sztuki starożytnej więcej>>

Historia sztuki średniowiecznej więcej>>

Historia sztuki nowożytnej powszechnej (od XV do początku XVIII w.)   więcej >>

Historia sztuki nowożytnej polskiej (od XVI do początku XVIII w.)   więcej >>

Kostiumologia więcej>>

Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym więcej>>

Ikonografia więcej>>

___________

Z A J Ę C I A   S P E C J A L N O Ś C I O W E

Zabytkoznawstwo odlewnictwa więcej>>

↑ Powrót do listy zajęć


___________

Z A J Ę C I A   S E M I N A R Y J N E

Proseminarium z historii sztuki    więcej>>

Seminarium z historii sztuki średniowiecznej   więcej>>

Seminarium z historii sztuki nowożytnej   więcej>>

↑ Powrót do listy zajęć

___________

S E M I N A R I U M   M A G I S T E R S K I E

W ramach prowadzonego seminarium magisterskiego podejmowane są klasyczne opracowania monograficzne pojedynczych obiektów czy zespołów zabytkowych oraz tematy interdyscyplinarne.

Historia sztuki średniowiecznej / Antropologia obrazu / Kostiumologia:  dr hab.  Monika Jakubek-Raczkowska

___________


DYDAKTYKA NA INNYCH KIERUNKACH NA WYDZIALE SZTUK PIĘKNYCH

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym / starożytność - Architektura Wnętrz, I więcej>>

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym / średniowiecze - Architektura Wnętrz, I więcej>>

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym / epoka nowożytna - Architektura Wnętrz, II więcej>>

Seminarium - Architektura Wnętrz, IV więcej>>

Historia sztuki średniowiecznej - KiR i kierunki artystyczne więcej>>

Historia sztuki nowożytnej KiR    więcej>>

Wstęp do historii sztuki, wykład KiR   więcej>>

Metodyka badań historii sztuki - KiR    więcej>>

Seminarium z historii sztuki - KiR    więcej>>

Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym   - KiR EiDA  więcej>>

Historia rzeźby od prehistorii do końca średniowiecza - Rzeźba  więcej>>


PROWADZONE DAWNIEJ

W Y K Ł A D Y  N A   S T U D I A C H   S T A C J O N A R N Y C H   ODK

Ø Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej (II-V w.) i bizantyńskiej (do upadku Konstantynopola) do 2018    więcej>>

Ø Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (od wędrówki ludów do pocz. XVI w.) do 2018  więcej>>

Ø Historia sztuki średniowiecznej polskiej (od kultury łużyckiej do początku XVI w.)  do 2018  więcej>>

K O N W E R S A T O R I A   N A   S T U D I A C H   S T A C J O N A R N Y C H   ODK

Ø Sztuka protestancka więcej>>

Ø Sztuka Kościoła Wschodniego (problematyka ikony)    więcej>>

Ø Sztuka średniowieczna do 2013 więcej>> 2014/15 więcej>>

Ø Ikonografia więcej>>

Ø Zabytkoznawstwo rzeźby do 2018 więcej>>

Z A J Ę C I A   N A  S T U D I A C H  N I E S T A C J O N A R N Y C H   ODK (do 2018)

Ø Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej

Ø Historia sztuki średniowiecznej powszechnej

Ø Wstęp do historii sztukI

Z A J Ę C I A  N A  I N N Y C H  W Y D Z I A Ł A C H  U M K

Ø Wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej - WPiA    więcej>>

Ø Historia kultury i sztuki – BiNoZ

Z A J Ę C I A  N A  S T U D I A C H   P O D Y P L O M O W Y C H

Ø Zabytkoznawstwo metali kolorowych - Podypl. Studium Muzealnicze     więcej>> 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top